Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ (CSR)

Στην κατηγορία αυτή διακρίνονται μία δράση ή ένα πρόγραμμα που εντάσσεται σε μια γενική στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας (ή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) και σχετίζεται άρρηκτα με την ουσιαστικότητα που έχει αναγνωρίσει/καταγράψει η εταιρεία (δηλ. τη συσχέτιση της σημασίας του συγκεκριμένου θέματος τόσο με τις ανάγκες της εταιρείας –core business– όσο με τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται). Με αυτό το βραβείο, το ΤΕΥΠ επιθυμεί να αναγνωρίσει τα προγράμματα ΕΚΕ που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο όφελος για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες (με ξεχωριστές βραβεύσεις για κάθε υποκατηγορία):

  • Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ
  • Εταιρικοί Απολογισμοί Βιωσιμότητας (Sustainability reporting)
  • Συνέργεια με ΜΚΟ στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΕΚΕ (Cause-related marketing)